en en

Zverejňovanie vybraných štatistických dát

MMF zverejnil oficiálnu informáciu, že SR spĺňa všetky podmienky pre zverejňovanie vybraných štatistických dát v SDDS.

V auguste 1996 rozhodnutím vlády pristúpila SR k Špeciálnemu štandardu zverejňovania údajov (Special Data Dissemination Standard – SDDS). Ide o informačný projekt Medzinárodného menového fondu (MMF),  ktorý je konštituovaný na báze dobrovoľnosti s cieľom štandardizovať makroekonomické údaje členských krajín MMF. Zúčastnené krajiny sa v ňom zaväzujú poskytovať MMF metaúdaje a sumárne metodiky za 17 údajových kategórií, ktoré vypovedajú o ich fiškálnom, reálnom, finančnom  a zahraničnom sektore. Taktiež sa zaväzujú sledovať a zverejňovať tieto údajové kategórie v „štandardnom“ predpísanom rozsahu, periodicite a včasnosti. Národným koordinátorom je ŠÚ SR, s ktorým na zhromažďovaní predpísaných údajov spolupracuje NBS a Ministerstvo financií SR.

NBS má v gescii tieto údajové kategórie: 

  • analytické účty bankového sektora
  • analytické účty centrálnej banky
  • úrokové sadzby
  • medzinárodná investičná pozícia
  • výmenné kurzy
  • platobná bilancia
  • zahraničná zadlženosť
  • medzinárodné rezervy
  • indikátory finančnej stability