en en

Komuniké z 1. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 12. januára 2021 sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila „Odporúčanie Národnej banky o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19″.

Cieľom odporúčania je posilniť odolnosť finančného sektora a jeho schopnosť prispieť k oživeniu hospodárstva prostredníctvom uchovania kapitálu bánk. Týmto sa zabezpečí posilnenie schopnosti absorpcie strát, financovania subjektov reálnej ekonomiky a zachovania vitálnych funkcií bankového sektora. Uvedené odporúčanie nadväzuje na odporúčanie, ktoré na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2020 prijala Generálna rada Európskeho výboru pre systémové riziká a Európska centrálna banka.

Odporúčanie NBS je účinné od 1. februára 2021 a uplatňuje sa do 30. septembra 2021.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení neskorších predpisov.

Prijatím opatrenia sa stanovuje spôsob predkladania hlásení Národnej banke Slovenska o zlyhaniach vyrovnania transakcií v systéme vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje centrálny depozitár s cennými papiermi, a to elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Opatrenie nadobudne účinnosť dňom účinnosti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1229 z 25. mája 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.