en en

Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (30. apríla 2019) sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Výročnú správu za rok 2018, ktorá bude publikovaná na webovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, apríl 2019.

BR NBS rozšírila Register úverov a záruk a prepojila ho na systém ECB/AnaCredit. Ide o významný krok, ktorý zabezpečí zber, spracovanie a distribúciu údajov o úveroch a kreditnom riziku v medzinárodnom meradle pod gesciou ECB. Ďalšie fázy projektu budú zamerané na vyhodnocovanie kvality zbieraných údajov a na medzinárodnú výmenu vybraných údajov.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – apríl 2019.

BR NBS rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,50 %. Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície určená Bankovou radou NBS je nasledovná:

Obdobie účinnosti

Miera

1. 8. 2018 – 31. 7. 2019

1,25 %

1. 8. 2019

1,50 %

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.