en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (28. mája 2019) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite k máju 2019, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, máj 2019, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS rozhodla, že nezmení výšku kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky (O-SII). Vankúš pre O-SII (kapitálový vankúš na zvýšenie ich odolnosti) a vankúš na krytie systémového rizika zostávajú v nasledovnej výške:

vankúš pre O-SII

vankúš na krytie systémového

rizika (maximálna výška)

Československá obchodná banka, a. s.

1 %

Poštová banka, a. s.

1 %

Slovenská sporiteľňa, a. s.

1 %

1%

Tatra banka, a. s.

0,5 %

1 %

Všeobecná úverová banka, a. s.

1 %

1 %

Rozhodnutie Bankovej rady NBS nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2020. Podrobnejšie informácie budú zverejnené v rozhodnutiach Národnej banky Slovenska.

BR NBS schválila Memorandum o porozumení medzi orgánmi bankového dohľadu 27 členských krajín EÚ a Spojeným kráľovstvom.

BR NBS schválila Prevádzkový poriadok registra bankových úverov a záruk pre účastníkov prevádzky informačného systému registra bankových úverov a záruk. Rozhodnutie stanovuje pravidlá a postupy technického, programového, bezpečnostného zabezpečenia ochrany poskytnutých zdrojov z a do registra prostredníctvom IS RBUZ.

Rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.