en en

Komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (26. mája 2020) sa uskutočnilo 12. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, máj 2020.

BR NBS rozhodla o určení kapitálových vankúšov pre lokálne systémovo významné banky (O-SII). BR NBS rozhodla pre tieto inštitúcie o určení vankúša pre O-SII (kapitálového vankúša na zvýšenie ich odolnosti) a vankúša na krytie systémového rizika v nasledovnej výške:

TABUĽKA: ŠTRUKTÚRA SCHVÁLENEJ VÝŠKY KAPITÁLOVÝCH VANKÚŠOV

Rozhodnutie BR NBS nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2021. Podrobnejšie informácie o týchto vankúšoch budú zverejnené v rozhodnutiach Národnej banky Slovenska.

BR NBS schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

Prijatím opatrenia sa umožňuje v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 vykonávanie odborných skúšok na poskytovanie finančného sprostredkovania dočasne aj dištančným spôsobom. Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

BR NBS podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov na svojom 12. zasadnutí dňa 26. mája 2020 schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na www.nbs.sk. Mimoriadne odpustenie ročných príspevkov na druhý polrok 2020 bude znamenať pre NBS výpadok výnosov vo výške 6 615 tis. eur.

BR NBS schválila Správu o činnosti Inovačného hubu Národnej banky Slovenska.

BR NBS schválila Stratégiu dohľadu nad kybernetickou bezpečnosťou dohliadaných subjektov.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.