en en

Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 21. júna 2021 sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada NBS vzala na vedomie materiál Ekonomický a menový vývoj – leto 2021, ktorý bol prezentovaný na tlačovej konferencii a je publikovaný na internetovej stránke NBS.

Banková rada NBS schválila Makroprudenciálny komentár, jún 2021, ktorý hodnotí vývoj základných trendov a rizík na finančnom trhu. Bude zverejnený na webovom sídle NBS.

Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila novelu rozhodnutia Národnej banky Slovenska (NBS), ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov.

Novelou rozhodnutia NBS implementuje zmeny vyplývajúce z usmernenia ECB/2021/23 zo 6. mája 2021 a usmernenia ECB/2021/26 z 2. júna 2021. Prostredníctvom týchto zmien sa aktualizuje definícia finančného zdravia zmluvných strán NBS pre operácie menovej politiky v nadväznosti na zmeny v rámcoch pre reguláciu a dohľad Európskej únie. Predlžuje sa tiež účinnosť dočasných opatrení zameraných na uvoľnenie podmienok pre kolaterál v súvislosti s pandémiou Covid-19 z 29. septembra 2021 na 30. júna 2022. Novelou sa aktualizujú aj podmienky žiadosti na výber alebo zmenu zdroja alebo systému pre hodnotenie kreditnej kvality na určenie akceptovateľnosti aktív pre úverové operácie Eurosystému v NBS.

Banková rada NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely.

Opatrenie je vypracované podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 77 ods. 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov s účinnosťou od 1. januára 2022.

Banková rada NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie,

inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely. Opatrenie je vypracované podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) a ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov s účinnosťou od 1. januára 2022.

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh opatrenia“), je vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 26 ods. 5 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh opatrenia je vypracovaný v nadväznosti na zmeny, ktoré priniesol zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov, ako aj z potreby doplniť a zosúladiť opatrenie č. 7/2014 so súčasným znením právnej úpravy vo veci udeľovania predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a z dôvodu zmien zavedených zákonom č. 109/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.