en en

Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (10. 7. 2017) sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – júl 2017. BR rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,25 % s účinnosťou od 1. augusta 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah.
Cieľom opatrenia je zosúladenie pojmov s aktuálnym právnym stavom, ktoré sú uvedené v obdobných všeobecne záväzných právnych predpisoch, s požiadavkami odborných útvarov Národnej banky Slovenska, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe a ktoré sa týkajú najmä aktualizácie náležitostí oznámenia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí.
Cieľom opatrenia je zosúladenie pojmov s aktuálnym právnym stavom, ktoré sú uvedené v obdobných všeobecne záväzných právnych predpisoch, s požiadavkami odborných útvarov Národnej banky Slovenska, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.