en en

Komuniké z 13. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 9. júna 2020 sa uskutočnilo 13. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P2Q-2020, ktorá je publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila materiál, ktorý analyzuje náklady a prínosy používania 1 a 2 centových euromincí v peňažnom obehu. Po zohľadnení nákladov razby a manipulácie s týmito mincami pre účastníkov peňažného obehu a ich obmedzeného využitia vzhľadom na nízku nominálnu hodnotu v pomere k cenám tovarov a služieb NBS navrhuje obmedzenie ich používania formou zaokrúhľovania konečnej ceny nákupu na 0 alebo 5 centov.

BR NBS schválila opatrenia Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie štandardných fondov a európskych štandardných fondov a na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov, ktorým sa ruší opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2012 z 12. júna 2012 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti.

Do opatrenia sa premietnu prijaté legislatívne zmeny zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní – upustenie od predkladania výpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra žiadateľmi. Zároveň sa upravujú spôsoby preukazovania plnenia podmienok na udelenie povolenia na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2020.

BR NBS schválila novelu rozhodnutia Národnej banky Slovenska (NBS), ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 28. apríla 2015 č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov.

Novelou rozhodnutia NBS zavádza prvé opatrenia rámca dodatočných úverových pohľadávok v Slovenskej republike. Uvedený rámec umožňuje NBS dočasne akceptovať ako zábezpeku v operáciách menovej politiky Eurosystému aj také úverové pohľadávky, ktoré nespĺňajú všetky štandardné kritériá definované Eurosystémom. Zavedenie rámca umožní zlepšiť prístup slovenských bánk k likvidite poskytovanej Eurosystémom. Okrem toho sa novelou upravujú niektoré ďalšie právne podmienky pri prijímaní úverových pohľadávok ako zábezpeky, ktorých cieľom je sprehľadniť ich pravidlá používania.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.