en en

Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (4. septembra 2015) sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, august 2015, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Analýzu konvergencie slovenskej ekonomiky. Analýza hodnotí pokrok Slovenska v približovaní sa k priemeru EÚ v kontexte vývoja v ostatných krajinách EÚ a kandidátskych krajinách. Materiál bude zverejnený na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Dohodu o koordinácii pri výkone dohľadu nad skupinou Wüstenrot. Účelom dohody je zriadenie a fungovanie kolégia orgánov dohľadu nad skupinou a zabezpečenie spolupráce, výmeny informácií ako aj stanovenie postupu konzultácií a rozhodovania medzi orgánmi dohľadu, ktoré sú členmi kolégia orgánov dohľadu v súvislosti s výkonom dohľadu nad skupinou Wüstenrot.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.