en en

Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (15.mája 2012) sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Viliama Ostrožlíka.

BR NBS schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júna 2012.

BR NBS schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany v dôchodkových fondoch.

Opatrenie v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonanú zákonom č. 334/2011 Z. z., ktorou bol zavedený nový kvalitatívne odlišný pohľad na riadenie rizík v majetku v dôchodkových fondoch a umožnil používať pri riadení investícií v majetku v indexovom dôchodkovom fonde aj finančné deriváty a v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde deriváty, ktorých podkladovým nástrojom je výlučne drahý kov, alebo derivát, ktorého podkladovým nástrojom je výlučne index drahých kovov, upravuje podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie systému riadenia rizík v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Opatrenie taktiež upravuje spôsoby merania a výpočtu celkového rizika týkajúceho sa derivátov a rizika protistrany vyplývajúceho z obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júna 2012.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.