en en

Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (20. októbra 2015) sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.
Cieľom schváleného opatrenia je dosiahnuť aplikáciu usmernenia o zverejňovaní zaťažených a nezaťažených aktív, a to prostredníctvom samostatnej prílohy o zaťažených a nezaťažených aktívach.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – október 2015.

BR NBS rozhodla o miere proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0 %.

Jana Kováčová
vedúca tlačového oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.