en en

Komuniké z 18. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (27. septembra 2016) sa uskutočnilo 18. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Jána Tótha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, september 2016, ktoré boli prezentované na tlačovej konferencii.

BR NBS vzala na vedomie Analýzu konvergencie slovenskej ekonomiky. Analýza sa zameriava na hodnotenie pokroku Slovenska v približovaní sa k priemeru EÚ v kontexte vývoja v ostatných krajinách EÚ a kandidátskych krajinách. Sleduje tiež vývoj inštitucionálnej a vývoznej konkurencieschopnosti Slovenska.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti.

Cieľom opatrenia je zohľadniť aktuálny stav všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj reagovať na požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2017.BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim. Účelom opatrenia je potreba ustanovenia štruktúry, rozsahu, obsahu a formy na vypracúvanie správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim.Opatrenie nadobudne účinnosť 15. októbra 2016.BR NBS schválila Správu o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2016.

BR NBS rozhodla o uznaní miery tlmiacej rezervy (vankúša) na krytie systémového rizika určenej Národnou centrálnou bankou Estónska pre všetky expozície nachádzajúce sa v Estónsku na úrovni 1 %. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2016.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.