en en

Komuniké z 19. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (3. novembra 2015) sa uskutočnilo 19. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, október 2015, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala materiál Výsledky druhej vlny HFCS. Materiál prezentuje hlavné výsledky získané z druhej vlny zisťovania finančnej situácie slovenských domácností a ich porovnanie s výsledkami prvej vlny. Materiál bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov a osobitných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2016, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na www.nbs.sk.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.