en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 29. septembra 2020 sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, september 2020.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P3Q-2020.

BR NBS schválila Správu o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2020.

Správa popisuje vývoj v prvom polroku 2020 počas pandémie koronavírusu a jej vplyv na domáci finančný sektor. Hlavným rizikom pre bankový sektor v tejto kríze bude predovšetkým riziko zlyhávania úverov. Podiel zlyhaných úverov v sektore domácností aj podnikov však zatiaľ zotrval na nízkych hodnotách. Významnú úlohu zohral v tomto období štát so svojimi opatreniami, najmä možnosťou odkladu splátok.

Na zmiernenie dosahov koronakrízy bolo vo finančnom sektore promptne prijatých viacero opatrení. NBS vydala odporúčanie č. 1/2020 o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami a poisťovňami, ktorým odporúča najväčším bankám a poisťovniam nevyplácať dividendy do konca roka 2020. Taktiež pristúpila k zníženiu proticyklického kapitálového vankúša. Cieľom NBS je vzhľadom na situáciu zlepšiť predpoklady pre oživenie hospodárstva a stabilitu finančného sektora prostredníctvom navýšenia objemu vlastných zdrojov finančných inštitúcií.

BR NBS schválila Návrh zmien v regulácii finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Možnosť navrhovať zmeny v regulácii vplýva z úlohy z Programovaného vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti distribúcie finančných služieb. Navrhované zmeny vychádzajú ako zo zistení dohľadu Národnej banky Slovenska, tak aj z potrieb aplikačnej praxe. Ambíciou Národnej banky Slovenska je vyhodnotiť fungovanie regulácie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva a navrhnúť jej úpravy z tohto vyplývajúce, a to tak zásadného ako aj technického charakteru.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.