en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 12. októbra 2021 sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov.

Novela opatrenia ustanovuje novú prílohu, ktorá nahradí súčasný vzor prílohy č. 4 opatrenia. Banky na základe ustanoveného vzoru budú uverejňovať informácie v štruktúre vlastného kapitálu, celkového kapitálu, kapitálového podielu, rizikovo vážených aktív, ukazovateľa finančnej páky a dopad týchto vybraných ukazovateľov v reakcii na pandémiu COVID 19, ak sa rozhodnú postupovať podľa ustanovenia článku 468 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.

BR NBS schválila materiál Návrh na vyjadrenie súhlasu s predloženým

spôsobom vysporiadania nedoplatkov a dlhu Sudánu voči Medzinárodnému menovému fondu.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.