en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (11. mája 2010) sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila materiál Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2009. Správa bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách.

Opatrením sa zohľadňujú zmeny v § 28 ods. 1 zákona o bankách prijaté zákonom č. 552/2008 Z. z., v súvislosti s ktorými sa vyžaduje udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke, ktorým by podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa táto banka stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júna 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch.

Opatrením sa zohľadňujú zmeny v § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch prijaté zákonom č. 552/2008 Z. z., v súvislosti s ktorými sa vyžaduje udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi, ktorým by podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa tento obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júna 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrenie upravuje náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona v súlade so zmenami, ktoré obsahuje zákon č. 552/2008 Z. z. implementujúci smernicu o akvizíciách. V návrhu opatrenia sa vyžadujú nové doklady, ktoré žiadateľ predkladá Národnej banke Slovenska za účelom obozretného posúdenia vhodnosti žiadateľa, ako aj prehľadného a dôveryhodného pôvodu, dostatočného objemu a vyhovujúcej skladby finančných prostriedkov žiadateľa.
V opatrení sú taktiež premietnuté ďalšie legislatívne zmeny, ktoré sú výsledkom noviel zákona.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júna 2010.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.