en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (30. júla 2013) sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, júl 2013, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

Do emisného plánu pamätných a zberateľských mincí na rok 2014 bolo zahrnuté aj vydanie striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 300. výročiu narodenia hudobníka Edmunda Paschu. Podľa vyjadrenia odborníkov z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied nie je Edmund Pascha na základe súčasných poznatkov autorom významných barokových hudobných diel, ktoré sa mu pripisovali.
Na základe uvedených skutočností schválila Banková rada Národnej banky Slovenska vyradenie uvedenej mince z emisného plánu pamätných a zberateľských mincí na rok 2014.

BR NBS schválila Návrhy Memoránd o porozumení s príslušnými orgánmi dohľadu mimoeurópskych krajín podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.