en en

Komuniké z 20. rokovania Bankovej rady NBS

V dňoch 21. a 22. októbra 2019 sa uskutočnilo 20. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, október 2019, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala a schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – október 2019.
BR NBS rozhodla o ponechaní miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 2,00 %. Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície určená Bankovou radou NBS je nasledovná:

Obdobie účinnosti Miera
1. 8. 2019 – 31. 7. 2020 1,50 %
1. 8. 2020 – 2,00 %

BR NBS prerokovala a schválila Stratégiu Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti. Stratégia bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2020, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na internetovej stránke NBS.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.