en en

Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (6. 11. 2018) sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2019, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na www.nbs.sk.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o registri krytých dlhopisov. Opatrením sa ustanovujú údaje zapisované do registra krytých dlhopisov na účely súvisiace s programom krytých dlhopisov, spôsob, postupy a technické pravidlá vedenia registra krytých dlhopisov, termíny, lehoty a periodicita predkladania a aktualizácie údajov zapisovaných do registra krytých dlhopisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu. Cieľom opatrenia je harmonizovať v bankovom sektore spôsob zasielania údajov o krytých dlhopisoch, preregistrovaných hypotekárnych záložných listoch i hypotekárnych záložných listoch ako aj o ich zabezpečení, s dôsledkom na ochranu investorov a nízku rizikovosť investície do krytých dlhopisov. Údaje z hlásenia zasielaného Národnej banke Slovenska a správcovi krytých dlhopisov budú priebežne informovať o stave plnenia zákonných požiadaviek pre program krytých dlhopisov bankou, ktorá vydáva kryté dlhopisy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.

BR NBS schválila novelu opatrenia Národnej banky Slovenska o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.

Hlavnými cieľmi opatrenia sú:

1. ustanoviť vzor, na základe ktorého budú banky uverejňovať ukazovateľ krytia likvidity, pretože je kľúčovým ukazovateľom na hodnotenie riadenia rizika a na rozhodovanie účastníkov trhu,

2. ustanoviť vzor pre zverejňovanie údajov o krytých dlhopisoch a hypotekárnych záložných listoch bánk, ktoré vydávajú kryté dlhopisy alebo bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré vydávali hypotekárne záložné listy, a to pre zvýšenie transparentnosti informovania investorov o stave a kvalite krytých dlhopisov a hypotekárnych záložných listov,

3. ustanoviť vzor, na základe ktorého budú vybrané banky (tie, ktoré sa rozhodli uplatňovať prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 9) uverejňovať vybrané údaje o obozretnom podnikaní v dôsledku účinnosti nového medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 9.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.