en en

Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 13. októbra 2020 sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila novelu rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorou sa dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov.

Novelou rozhodnutia NBS zavádza ďalšie opatrenie na rozšírenie rámca dodatočných úverových pohľadávok v Slovenskej republike. Uvedený rámec umožňuje NBS dočasne prijímať ako zábezpeku v operáciách menovej politiky Eurosystému aj úverové pohľadávky, nespĺňajúce všetky štandardné kritériá akceptovateľnosti. Predkladanou novelou sa povolí používanie úverových pohľadávok zaručených Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky v rámci garančnej schémy schválenej vládou SR v súvislosti s pandémiou COVID- 19.

BR NBS schválila opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí.

Opatrením sa zabezpečuje spresnenie a doplnenie vzoru hlásenia o podvodoch podľa § 28d ods. 3 zákona o platobných službách, ktoré vyplynulo z požiadaviek novelizovaných usmernení EBA/GL/2018/05 z roku 2020. Taktiež sa do opatrenia dopĺňa nový vzor hlásenia o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu pre agentov platobných služieb platobnej inštitúcie, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí alebo pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, ktoré vyplynulo z aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 31. decembra 2020.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.