en en

Komuniké z 21. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (1. decembra 2015) sa uskutočnilo 21. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2016. Na rok 2016 bol schválený prevádzkový rozpočet banky v objeme 67 mil. EUR. Investície sa rozpočtujú vo výške 8 mil. EUR a rozpočet emisie obeživa v objeme 12 mil. EUR.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o maximálnej výške technickej úrokovej miery.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu podľa zákona o bankách.

Cieľom schváleného opatrenia je zohľadniť aktuálny stav všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj reagovať na požiadavky odborných útvarov Národnej banky Slovenska, ktoré sa týkajú spresnenia, resp. doplnenia údajov v už existujúcom opatrení a spôsobu vykazovania údajov Národnej banke Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely

Opatrenie je vypracované podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov s účinnosťou od 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 22/2014 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely.

Opatrenie je vypracované podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) zákona č. 492/2009 Z. z.
o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov s účinnosťou od 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

BR NBS schválila opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely.

Opatrenie je vypracované podľa § 34a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov s účinnosťou od 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2014 o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely.

Opatrenie je vypracované podľa § 191 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov s účinnosťou od 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí.

Cieľom schváleného opatrenia je zohľadniť aktuálny stav všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj reagovať na požiadavky odborných útvarov Národnej banky Slovenska, ktoré sa týkajú spresnenia, resp. doplnenia údajov v už existujúcom opatrení a spôsobu vykazovania údajov Národnej banke Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenia Národnej banky Slovenska o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Cieľom schváleného opatrenia je zohľadniť aktuálny stav všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj reagovať na požiadavky odborných útvarov Národnej banky Slovenska, ktoré sa týkajú spresnenia, resp. doplnenia údajov v už existujúcom hlásení a spôsobu vykazovania údajov Národnej banke Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.