en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 9. novembra 2021 sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK v znení neskorších predpisov, rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 10/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 23/2019, rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK v znení neskorších predpisov a rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 9/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK v znení rozhodnutia NBS č. 22/2019.

Nariadenia nadobúdajú účinnosť 21. novembra 2021.

BR NBS schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov.

Opatrenie ustanovilo novú prílohu, ktorá nahradí súčasnú prílohu č. 9 opatrenia. Vo vzore Hlásenia o plánoch financovania sa upravuje vypracúvanie viacerých položiek, akými sú redukcia plánov hrubých úverov a hrubých vkladov, dopĺňa sa oblasť pre plánovanie nákladov a výnosov a taktiež plánov pre emisiu dlhových cenných papierov. Zároveň sa ustanovuje termín pre predkladanie výkazu na 15. marec kalendárneho roka.

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2021.

Jana Kováčová
vedúca odd. komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.