en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (12. júna 2012) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Strednodobú predikciu (P2Q-2012), ktorá bola prezentovaná na tlačovej konferencii a bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júla 2012.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti.

Opatrenie ustanovuje a konkretizuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti Národnou bankou Slovenska podľa § 28 ods. 2 písm. a) až m) zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. júla 2012.

BR NBS schválila vyhlášku Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška ustanovuje a konkretizuje náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška nadobudne účinnosť 1. júla 2012.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.