en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (3. septembra 2013) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, august 2013, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala Analýzu konvergencie slovenskej ekonomiky. Analýza hodnotí pokrok Slovenska v približovaní sa k priemeru EÚ v kontexte vývoja v ostatných krajinách EÚ
a v kandidátskych krajinách. Analýza bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Zmluvu o mlčanlivosti Confidentiality Agreement – Vienna Insurance Group.

BR NBS schválila Zmluvu o mlčanlivosti Confidentiality Agreement – Wüstenrot Group.

BR NBS schválila Dohodu o koordinácii dohľadu v rámci MetLife skupiny, Co-ordination Arrangement for the supervision of MetLife EEA Group.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného odd. NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.