en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (8. decembra 2015) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P4Q-2015 a schválila Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P4Q-2015, ktoré budú prezentované na tlačovej konferencii a publikované na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 16/2007 o predkladaní výkazov burzou cenných papierov a centrálnym depozitárom cenných papierov na účely dohľadu nad finančným trhom v znení opatrenia č. 24/2008.
Dôvodom vypracovania opatrenia je zmena v spôsobe zabezpečenia zberu údajov pre Národnú banku Slovenska na účely dohľadu nad finančným trhom. Národná banka Slovenska dňom 1. januára 2016 začne používať na zber, spracovanie a uchovávanie údajov od vykazujúcich subjektov nový informačný systém Štatistický zberový portál.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.
Dôvodom vypracovania návrhu opatrenia je zabezpečenie predkladania údajov stanovených vo vzore výkazu za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou od 1. januára 2016 prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál a zmena formy vykonávacieho predpisu z pôvodnej formy všeobecne záväzného právneho predpisu na opatrenie Národnej banky Slovenska.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch.
Dôvodom vypracovania návrhu opatrenia je zabezpečenie predkladania údajov stanovených vo vzore výkazu za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy spravované doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou od 1. januára 2016 prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál a zmena formy vykonávacieho predpisu z pôvodnej formy všeobecne záväzného právneho predpisu na opatrenie Národnej banky Slovenska.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom.
Dôvodom vypracovania opatrenia je zabezpečenie predkladania informácií o transakciách s majetkom a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy od 1. januára 2016 prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál. Návrh opatrenia zároveň reaguje na zmenu formy vykonávacieho predpisu z pôvodnej formy všeobecne záväzného právneho predpisu na opatrenie Národnej banky Slovenska.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu.
Dôvodom vypracovania opatrenia je zabezpečenie predkladania oznámení o prekročení a zosúladení limitov v stanovenej štruktúre dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a depozitárom za jednotlivé dôchodkové fondy a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a depozitárom za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy od 1. januára 2016 prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál. N
Návrh opatrenia zároveň reaguje na zmenu formy vykonávacieho predpisu z pôvodnej formy všeobecne záväzného právneho predpisu na opatrenie Národnej banky Slovenska.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z  10. januára 2012 č. 3/2012 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom. Dôvodom vypracovania opatrenia je zmena v  spôsobe zabezpečenia zberu údajov pre Národnú banku Slovenska na účely dohľadu nad finančným trhom. Národná banka Slovenska dňom 1. januára 2016 začne používať na zber, spracovanie a uchovávanie údajov od vykazujúcich subjektov nový informačný systém Štatistický zberový portál.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia č. 2/2015.
Dôvodom vypracovania opatrenia je zmena v spôsobe zabezpečenia zberu údajov pre Národnú banku Slovenska na účely dohľadu nad finančným trhom. Národná banka Slovenska dňom 1. januára 2016 začne používať na zber, spracovanie a uchovávanie údajov od vykazujúcich subjektov nový informačný systém Štatistický zberový portál.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia č. 25/2014.
Cieľom schváleného opatrenia je ustanovenie novej vykazovacej položky do výkazníctva krytých vkladov, zavedenie nového vzoru výkazu Plánov financovania, ako aj ustanovenie nového informačného systému, v ktorom sa predkladajú výkazy do NBS Štatistického zberového portálu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016, okrem častí súvisiacich s vykazovaním krytých vkladov, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2015.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.