en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (27. 11. 2018) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

Na základe ustanovení §7 ods. 8 písm. b) zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska (NBS) v znení neskorších predpisov predložil p. guvernér Jozef Makúch Bankovej rade NBS oznámenie o vzdaní sa funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska uplynutím dňa 1. marca 2019 s tým, že v prípade neskoršieho dňa účinnosti vymenovania nového guvernéra NBS až do tohto neskoršieho dňa bude plne zastávať a vykonávať funkciu guvernéra NBS v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, november 2018.

BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite k novembru 2018.

BR NBS schválila rozhodnutie o spolupráci medzi orgánmi dohľadu členských štátov v oblasti cezhraničného pôsobenia dôchodkových spoločností – revíziu Budapeštianskeho protokolu.

Účelom revízie Budapeštianskeho protokolu je dosiahnuť konzistentnosť s novou smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a o dohľade nad nimi.

BR NBS schválila rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 7/2015 o podmienkach otvorenia a vedenia PM účtu v TARGET2-SK.

BR NBS schválila rozhodnutie o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK.

BR NBS schválila rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK.

BR NBS schválila rozhodnutie o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK.

BR NBS schválila rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 10/2015 o všeobecných podmienkach poskytovania autokolateralizácie Národnou bankou Slovenska.

BR NBS schválila rozhodnutie, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS č. 12/2016 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska.

Uvedené rozhodnutia NBS boli vydané v súvislosti so spustením novej služby pre vyrovnanie okamžitých platieb – TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), ktorá bude poskytovaná od 30. novembra 2018.

Rozhodnutia Národnej banky Slovenska nadobúdajú účinnosť 30. novembra 2018.

BR NBS schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2019. Na rok 2019 bol schválený prevádzkový rozpočet banky v objeme 81,4 mil. EUR. Investície sa rozpočtujú vo výške 11,7 mil. EUR a emisia obeživa v objeme 7,1 mil. EUR.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.