en en

Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (15. decembra 2015) sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, december 2015, ktorého súčasťou je Správa o medzinárodnej ekonomike a Správa o ekonomike SR a ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim.

Účelom opatrenia je presne špecifikovať doklady, ktorými sa v rámci povoľovacieho konania Národnej banke Slovenska preukazuje splnenie zákonom stanovených podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim podľa § 167 až 187 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na tieto subjekty sa neuplatní nová regulácia v oblasti povoľovacieho konania vychádzajúca zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009) v platnom znení.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov.

Účelom opatrenia je najmä aktualizácia časti prílohy opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2012 v znení neskorších predpisov zameranej na oblasť výkonu poisťovacej a zaisťovacej činnosti. Opatrenie stanovuje výšky poplatkov za úkony, ktoré bude Národná banka Slovenska vykonávať pre príslušné subjekty finančného trhu v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Opatrením sa zároveň upravuje aj výška poplatkov za niektoré úkony Národnej banky Slovenska vykonávané v segmente poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom veriteľmi a inými veriteľmi.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Dôvodom vypracovania opatrenia je zabezpečenie predkladania údajov stanovených vo vzore výkazu za dôchodkové správcovské spoločnosti od 1. januára 2016 Národnej banke Slovenska prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál. Opatrenie zároveň reaguje na zmenu formy vykonávacieho predpisu z pôvodnej formy všeobecne záväzného právneho predpisu na opatrenie Národnej banky Slovenska.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu.

Cieľom opatrenia je ustanovenie niektorých podrobností o predkladaní výkazov Národnej banke Slovenska podľa európskych predpisov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2016.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.