en en

Komuniké z 24. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (13. decembra 2016) sa uskutočnilo 24. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBR vzala na vedomie Strednodobú predikciu P4Q 2016 a schválila Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P4Q 2016, ktoré budú prezentované na tlačovej konferencii a publikované na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2014 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení opatrenia č. 21/2015.

Opatrenie je vypracované podľa § 42. Ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov s účinnosťou od 1. januára 2017.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie.

Cieľom schváleného opatrenia je jednak posilnenie oblasti finančnej stability ako aj oblasti ochrany finančného spotrebiteľa.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

BR NBR schválila Plán hlavných úloh NBS na 1. polrok 2017.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.