en en

Komuniké z 24. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 24. novembra 2020 sa uskutočnilo 24. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, november 2020.

BR NBS schválila Správu o finančnej stabilite k novembru 2020, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľské úvery. Opatrenie reaguje na skutočnosť, že v aplikačnej praxi sa vyskytujú nejasnosti týkajúce sa postupu pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľské úvery a má za cieľ spresniť a vysvetliť určité technické špecifiká tohto výpočtu, aby slúžili nielen na prospech spotrebiteľov, pre ktorých má ročná percentuálna miera nákladov plniť účel spoľahlivého parametra pre porovnanie výhodnosti ponúk spotrebiteľských úverov ale aj na prospech veriteľov, na ktorých sa vzťahujú závažné dôsledky, ak ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru uvedená v úverovej zmluve nie je vypočítaná správne alebo prekročí najvyššiu prípustnú výšku odplaty.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre úvery na bývanie.

Opatrenie reaguje na skutočnosť, že v aplikačnej praxi sa vyskytujú nejasnosti týkajúce sa postupu pri výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov na úvery na bývanie a má za cieľ spresniť a vysvetliť určité technické špecifiká tohto výpočtu, aby slúžili nielen na prospech spotrebiteľov, pre ktorých má ročná percentuálna miera nákladov plniť účel spoľahlivého parametra pre porovnanie výhodnosti ponúk úverov na bývanie ale aj na prospech inštitúcií, na ktoré sa vzťahujú závažné dôsledky, ak ročná percentuálna miera nákladov úveru na bývanie uvedená v úverovej zmluve nie je vypočítaná správne.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.