en en

Komuniké z  25. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 8. decembra 2020 sa uskutočnilo 25. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS schválila novelu rozhodnutia Národnej banky Slovenska (NBS), ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 z 28. apríla 2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov. Novelou rozhodnutia NBS implementuje zmeny vyplývajúce z usmernení ECB týkajúcich sa implementácie menovej politiky Eurosystému a niektoré ďalšie zmeny, ktoré vyplynuli z praxe. Úpravy sa týkajú sa najmä oblasti aktív akceptovaných ako zábezpeka v úverových operáciách Eurosystému, povinností zmluvných strán NBS ako aj rámca riadenia kreditnej kvality Eurosystému.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Zberateľská eurominca je razená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je akademický sochár Zbyněk Fojtů. Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v marci 2021.

BR NBS schválila opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa zabezpečuje uverejňovanie informácie bankami o výške a zložení problémových expozícií a expozícií s odloženou splatnosťou prostredníctvom ustanoveného jednotného vzoru, v súlade s požiadavkami Usmernení EBA/GL/2018/10.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 31. decembra 2020.

BR NBS schválila opatrenie, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov.

Opatrenie ustanovuje nový vzor Hlásenia o podvodoch pre banky a pobočky zahraničných bánk, ktorý vyplynul z požiadaviek novelizovaných usmernení EBA/GL/2020/01. Opatrenie ustanovuje nový vzor Hlásenia o odmeňovaní pre banky, ktorým sa budú zhromažďovať informácie o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien na základe transpozície článkov novelizovanej smernice CRD 5.

Vo Výkaze ziskov a strát sa upravujú niektoré vykazovacie položky pre banky a pobočky zahraničných bánk z dôvodu zosúladenia tohto hlásenia s európskym výkazníctvom.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 31. decembra 2020.

BR NBS schválila Rozpočet Národnej banky Slovenska na rok 2021.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.