en en

Komuniké z 25. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (26. júla 2011) sa uskutočnilo 25. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za jún 2011, ktorá bude publikovaná len v elektronickej forme na internetovej stránke NBS ako Mesačný bulletin NBS.

BR NBS prerokovala Analýzu konvergencie slovenskej ekonomiky. Analýza sa zameriava na hodnotenie pokroku Slovenska v približovaní sa k priemeru EÚ v kontexte vývoja v ostatných krajinách EÚ a kandidátskych krajinách. Materiál bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o podrobnostiach o obsahu informácií pre podielnikov pri zlúčení podielových fondov.

Účelom opatrenia je ustanoviť podrobnosti o obsahu informácií, ktoré sa s cieľom umožniť informované rozhodnutie podielnikov o vplyve navrhovaného zlúčenia na ich investície, poskytujú ako podielnikom zanikajúceho fondu a podielnikom nástupníckeho fondu. Samotný obsah informácií sa ustanovuje v § 21 ods. 2 zákona. Opatrením sa zabezpečí prebratie smernice Komisie 2010/44/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa zlúčenia fondov, štruktúr hlavný – zberný a oznamovacieho postupu.
Opatrenie nadobudne účinnosť 15. augusta 2011.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní.

Účelom opatrenia je upraviť udeľovanie predchádzajúcich súhlasov pre správcovské spoločnosti a podielové fondy v nadväznosti na novú zákonnú úpravu. Opatrením sa zabezpečí prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a smernice Komisie 2010/44/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa zlúčenia fondov, štruktúr hlavný – zberný a oznamovacieho postupu. Opatrenie nadobudne účinnosť 15. augusta 2011.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti.

Účelom opatrenia je zabezpečiť dôsledné a správne prebratie ustanovenia článku 2 ods. 1 písm. l) smernice 2009/65/ES, ktorý odkazuje na úpravu vlastných zdrojov v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií. Preto sa ustanovuje podobná štruktúra vlastných zdrojov, ako je ustanovená opatrením č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 121/2007 Z. z.) v znení opatrenia NBS č. 10/2007 (oznámenie č. 420/2007 Z. z.) v znení opatrenia NBS č. 17/2008 (oznámenie č. 443/2008 Z. z.). Niektoré položky vlastných zdrojov bánk však nie sú aplikovateľné na podnikanie správcovských spoločností.
Opatrenie nadobudne účinnosť 15. augusta 2011.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach zmlúv, ktoré sa uzatvárajú pri hlavnom fonde a zbernom fonde a o obsahu vnútorných pravidiel činnosti správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond a zberný fond.

Účelom opatrenia je určiť náležitosti zmlúv uzatváraných medzi správcovskými spoločnosťami spravujúcimi hlavný fond a zberný fond, obsah vnútorných pravidiel činnosti správcovskej spoločnosti spravujúcej hlavný fond a zberný fond a náležitosti zmlúv uzatváraných medzi depozitármi a medzi audítormi hlavného fondu a zberného fondu. Opatrením sa zabezpečí prebratie smernice Komisie 2010/44/EÚ z 1. júla 2010, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o určité ustanovenia, týkajúce sa zlúčenia fondov, štruktúr hlavný – zberný a oznamovacieho postupu.
Opatrenie nadobudne účinnosť 15. augusta 2011.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.