en en

Komuniké z 26. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 15. decembra 2020 sa uskutočnilo 26. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, december 2020, ktorý je publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikcia P4Q-2020, ktorá bola prezentovaná na tlačovej konferencii a publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Multilaterálne Memorandum o porozumení ohľadom konzultácií, spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov EÚ a príslušným britským orgánom dohľadu The Financial Conduct Authority – FCA.

Memorandum sa týka vzájomnej spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov EÚ a príslušným britským orgánom dohľadu po odchode Veľkej Británie z Európskej únie s cieľom zachovať dôveru vo finančný systém a zachovať finančnú stabilitu na svojich finančných trhoch poskytovaním vzájomnej pomoci a výmenou informácií vo svojich oblastiach zodpovednosti v rámci príslušných jurisdikcií, najmä pokiaľ ide o ochranu investorov, integritu trhu, transparentnosť a riadne fungovanie finančných trhov.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.