en en

Komuniké z 27. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (9. decembra 2014) sa uskutočnilo 27. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu (P4Q-2014) a schválila Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii (P4Q-2014), ktoré boli prezentované na tlačovej konferencii a budú publikované na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely.

Opatrenie je vypracované podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35. ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov s účinnosťou od 15. decembra 2014.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu.

Cieľom schváleného opatrenia je určiť národné oprávnenia (tzv. národné voľby) bankám a obchodníkom s cennými papiermi vyplývajúce z euroúnijného nariadenia pre bankovú reguláciu, podľa ktorých sa uplatnia národné požiadavky, limity, metódy, úrovne, koeficienty, percentuálne miery a podiely alebo iné pravidlá, ktoré z tohto nariadenia vyplývajú.

Opatrenia nadobúda účinnosť 31. decembra 2014.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí.

Opatrením sa zabezpečí zber údajov pre Národnú banku Slovenska na účel vykonávania dohľadu nad uvedenými subjektmi prostredníctvom detailne a cielene prepracovaných vzorov výkazov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

BR NBS schválila Plán hlavných úloh NBS na 1. polrok 2015.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.