en en

Komuniké z 28. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (16. decembra 2014) sa uskutočnilo 28. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala vedomie Mesačný bulletin NBS, december 2014, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.
Opatrením sa zosúlaďuje zber údajov potrebných na výpočet ukazovateľov likvidity banky a pobočky zahraničnej banky s novým ukazovateľom krytia likvidity, ktorý je účinný od 1. decembra 2014, a údajov o odmeňovaní v bankách s usmerneniami harmonizovanými na úrovni európskej regulácie, ktoré boli prijaté v roku 2014.
Opatrenie nadobúda účinnosť 5. januára 2015.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.