en en

Komuniké z 28. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (23. augusta 2011) sa uskutočnilo 28. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za júl 2011, ktorá bude publikovaná len v elektronickej forme na webovej stránke NBS ako Mesačný bulletin NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o podmienkach na vymedzenie likvidných finančných aktív a o podrobnostiach k prevoditeľným cenným papierom a nástrojom peňažného trhu obsahujúcim derivátom a k podielovým fondom kopírujúcim zloženie indexu.

Opatrením sa zabezpečuje kontinuita prebratia implementačnej smernice Komisie 2007/16/ES zo dňa 19. marca 2007, ktorou sa implementuje smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov. Cieľom opatrenia je určiť podmienky na vymedzenie jednotlivých pojmov, resp. kategórií finančných nástrojov uvedených v zákone o kolektívnom investovaní, spôsobom a v rozsahu ako je to ustanovené v implementačnej smernici. Týmto spôsobom sa má dosiahnuť, aby vymedzenia pojmov zákona o kolektívnom investovaní boli konzistentné s celkovým regulačným rámcom zákona o kolektívnom investovaní a aby bola zachovaná vysoká úroveň ochrany podielnikov, ktorá charakterizuje podielové fondy vytvárané a spracované v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní.

Opatrenie nadobudne účinnosť 15. septembra 2011.

BR NBS zobrala na vedomie materiál Analýzu súčasnej slovenskej legislatívy v poistnom sektore z pohľadu smernice o Solventnosti II. Analýza bude zverejnená na webovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.