en en

Komuniké z 3. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (27. januára 2009) sa uskutočnilo 3. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS prerokovala a vzala na vedomie Situačnú správu o menovom vývoji v SR za december 2008.

BR NBS schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2004, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok centrálneho registra krátkodobých cenných papierov vedeného Národnou bankou Slovenska v znení rozhodnutia NBS č. 4/2005. Rozhodnutie bude zverejnené vo Vestníku NBS a nadobudne účinnosť 1. februára 2009.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.