en en

Komuniké z 30. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (13. septembra 2011) sa uskutočnilo 30. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o kritériách, limitoch a obmedzeniach, ktoré musí spĺňať fond krátkodobého peňažného trhu a fond peňažného trhu.

Opatrením sa zavádzajú harmonizované kritériá, limity a obmedzenia pre kategóriu fondov peňažného trhu, resp. fondov krátkodobého peňažného trhu. Tieto kritériá, limity a obmedzenia vychádzajú z usmernenia Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) (Guidelines – Common definition of European money market funds; Ref: CESR/ 10-049.), ktorého cieľom je zabezpečiť rovnakú ochranu investorov v členských štátoch. Ochrana investorov je dôležitá z hľadiska ich očakávania, že investícia do takejto kategórie podielových fondov nesie len minimálne riziká a počítajú so zachovaním jej hodnoty. V súlade so zákonom o kolektívnom investovaní opatrenie ustanovuje kritéria, limity a obmedzenia pre obe kategórie fondov peňažného trhu, ktoré sa od seba líšia najmä dĺžkou maturity finančných nástrojov v majetku v podielových fondoch. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. októbra 2011.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.