en en

Komuniké z 31. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (27. septembra 2011) sa uskutočnilo 31. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za august 2011, ktorá bude publikovaná v elektronickej forme na internetovej stránke NBS ako Mesačný bulletin NBS.

BR NBS prerokovala Strednodobú predikciu (P3Q-2011), ktorá bude prezentovaná na tlačovej konferencii a publikovaná v elektronickej forme na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur, pri príležitosti 1150. výročia úmrtia nitrianskeho kniežaťa Pribinu.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť je 9,5 gramu a priemer 26 milimetrov. Výtvarný návrh mince je dielom výtvarníka akad. soch. Ivana Řeháka. Razbu zlatých zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p. a do predaja sa dostanú v decembri 2011.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o rizikách a systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika a rizika protistrany.

Opatrenie v nadväznosti na nový zákon č. 203/2011 o kolektívnom investovaní, ktorý zaviedol nový kvalitatívne odlišný pohľad na riadenie rizík v majetku v podielových fondoch, upravuje podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie systému riadenia rizík v správcovskej spoločnosti. Opatrenie tiež upravuje spôsoby merania a výpočtu celkového rizika týkajúceho sa finančných derivátov a rizika protistrany vyplývajúceho z obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu. Opatrenie nadobudne účinnosť 15. októbra 2011.

BR NBS schválila Analýzu slovenského finančného sektora za prvý polrok 2011. Dňa 3.10.2011 sa k Analýze uskutoční tlačová konferencia. Analýza bude následne zverejnená na internetovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.