en en

Komuniké z 32. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (31. augusta 2010) sa uskutočnilo 32. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za júl 2010, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení opatrenia č. 5/2009.

Opatrením sa upravujú niektoré požiadavky na organizáciu a riadenie rizika likvidity v úverových inštitúciách a dopĺňajú povinné transpozičné ustanovenia.
Opatrenie nadobudne účinnosť 30. septembra 2010, okrem čl. I bodov 2 a 3, ktoré nadobudnú účinnosť 31. decembra 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu.

Opatrením sa upravujú niektoré požiadavky na organizáciu a riadenie rizík v úverových inštitúciách a dopĺňajú povinné transpozičné ustanovenia.
Opatrenie nadobudne účinnosť 31. decembra 2010.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.