en en

Komuniké z 36. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (8. novembra 2011) sa uskutočnilo 36. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila materiál Zhodnotenie výsledkov správy investičných rezerv NBS, správy USD portfólia ECB a portfólia krytých dlhopisov za III. štvrťrok 2011.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe určenia hodnoty majetku v štandardnom podielovom fonde a vo verejnom špeciálnom podielovom fonde a spôsobe výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií.

Opatrenie v nadväznosti na nový zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, ktorý umožňuje nadobúdať do majetku v podielových fondoch aj nové druhy aktív, rieši určenie hodnoty všetkých aktív nadobúdaných do majetku v podielových fondoch a taktiež upravuje spôsob výpočtu hodnoty podielu emisie podielových listov v podielových fondoch, v ktorých sa vydávajú podielové listy viacerých emisií.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. decembra 2011.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2011 o registri bankových úverov a záruk.

Opatrením sa ustanovuje najmä výška poplatku za poskytovanie údajov z registra bankových úverov a záruk klientom bánk, pobočiek zahraničných bánk a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobudne účinnosť 1. decembra 2011. Ustanovenia, z ktorých vyplýva úprava aplikačného programového vybavenia na prevádzku tohto registra, nadobudnú účinnosť 1. marca 2012.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.