en en

Komuniké z 37. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (15. novembra 2011) sa uskutočnilo 37. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 3/2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska z 9. novembra 2010 č. 10/2010.

BR NBS schválila rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2011 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí.

Opatrením sa má zabezpečiť zosúladenie vykonávacieho predpisu so znením zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., ako vyplývajú zo zmien a doplnení účinných od 1. decembra 2011.

Opatrenie nadobudne účinnosť 31. decembra 2011.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí.

Opatrením sa má zabezpečiť zber údajov pre Národnú banku Slovenska na účel vykonávania dohľadu nad uvedenými subjektmi prostredníctvom detailnejšie a cielene prepracovaných vzorov výkazov.

Opatrenie nadobudne účinnosť 31. decembra 2011.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.