en en

Komuniké z 38. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (22. novembra 2011) sa uskutočnilo 38. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely.

Opatrenie je vypracované podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

Opatrením sa ustanovuje obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov s účinnosťou od 1. januára 2012.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazu správcovskými spoločnosťami za podielové fondy alebo podfondy na štatistické účely.

Opatrenie je vypracované podľa § 191 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2009 Z. z..

Opatrením sa ustanovuje štruktúra, rozsah, obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazu za podielové fondy alebo podfondy od 1. januára 2012.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky.

Opatrením sa zohľadňujú zmeny vyplývajúce zo zákona o bankách, zákona o platobných službách, ako aj zmeny vyplývajúce z niektorých ďalších opatrení Národnej banky Slovenska. Návrhom opatrenia sa zohľadňuje aj dlhoročná aplikačná prax s povoľovaním bankových činností.

Opatrenie nadobudne účinnosť 31. decembra 2011.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.