en en

Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (28. apríla 2020) sa uskutočnilo 9. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, apríl 2020.

BR NBS schválila Výročnú správu za rok 2019, ktorá bude publikovaná na webovej stránke NBS.

BR NBS rozhodla ponechať mieru proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 1,50 % a zrušila jeho plánované zvýšenie na 2,00 %, ktoré malo byť účinné od 1. 8. 2020.

Hlavným dôvodom zrušenia pôvodne plánovaného zvýšenia je skutočnosť, že proticyklický kapitálový vankúš sa má zvyšovať v časoch nadmerného rastu úverov a s tým spojenej kumulácie nerovnováh. Pre aktuálny vývoj už nie je charakteristický nadmerný rast úverov, pričom riziká postupne prechádzajú z fázy kumulácie do fázy materializácie.

BR NBS zrušila plánované zvyšovanie miery proticyklického kapitálového vankúša aj s ohľadom na rozhodnutie akcionárov väčšiny bánk nevyplatiť dividendy a použiť zisk z roku 2019 na posilnenie kapitálu. Výška proticyklického kapitálového vankúša zatiaľ ostáva na hodnote 1,50 %. Dôvodom je, že v bankovom sektore zatiaľ neboli zaznamenané výraznejšie straty a vzhľadom na opatrenia vlády SR a regulačné zmeny neočakávame ich výrazný rast v najbližšej dobe. Zároveň ECB oznámila významnú úľavu v oblasti kapitálovej požiadavky pre banky, čo vytvára dostatočný kapitálový priestor na financovanie ďalšieho rastu úverov podnikom aj domácnostiam.

BR NBS bude mieru proticyklického kapitálového vankúša ďalej znižovať v prípade, že by bankový sektor potreboval absorbovať straty alebo by bol potrebný kapitál na podporenie rastu úverov. BR NBS je pripravená znížiť proticyklický vankúš aj mimo svojich pravidelných štvrťročných rozhodnutí a s okamžitou platnosťou.

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície určená Bankovou radou NBS je nasledovná:

Obdobie účinnosti

Miera

1. 8. 2019 –

1,50 %

BR NBS schválila Strategický dokument – investície do podnikových dlhopisov.

Dokument stanovuje postupy a riešenia dohľadových úsekov NBS s cieľom zabezpečiť predaj podnikových dlhopisov s náležitou odbornou starostlivosťou.

BR NBS schválila návrh podmienok vytvorenia rámca pre použitie dodatočných úverových pohľadávok v operáciách menovej politiky Eurosystému v SR. Uvedený rámec, ktorého konkrétne podmienky podliehajú schváleniu Rady guvernérov ECB, umožní akceptovať ako zábezpeku aj také pohľadávky, ktoré nespĺňajú všetky štandardné kritéria definované Eurosystémom, čím sa zlepší prístup slovenských bánk k likvidite poskytovanej Eurosystémom.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.