en en

Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 27. apríla 2021 sa uskutočnilo 9. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada NBS na svojom zasadnutí 27. apríla 2021 prerokovala a schválila materiál „Memorandum o porozumení ohľadom konzultácií, spolupráce a výmeny informácií v rámci dohľadu podľa AIFMD medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom dohľadu nad finančným trhom z Kazachstanu AFSA (ASTANA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY)“.

Memorandum predstavuje vyhlásenie o zámere konzultovať, spolupracovať a vymieňať si informácie v súvislosti dohľadom nad subjektmi podľa smernice AIFMD (správcovia alternatívnych investičných fondov, alternatívne investičné fondy, depozitári a osoby, ktorým boli zverené činnosti niektorou z týchto osôb), ktoré pôsobia na cezhraničnej báze na území signatárov, a to spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi, ktorými sú signatári viazaní.

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 27. apríla 2021 prerokovala materiál „Plán aktivít 5peňazí“, ktorý je v súlade so schválenou Stratégiou Národnej banky Slovenska na podporu finančnej gramotnosti.

Banková rada NBS vzala na vedomie materiál „Štrukturálne výzvy“, ktorý bude verejne prezentovaný a publikovaný na internetovej stránke NBS.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.