en en

Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (29. septembra 2015) sa uskutočnilo 16. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2015.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, september 2015, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS. Súčasťou mesačného bulletinu sú aj Správa o medzinárodnej ekonomikeSpráva o ekonomike SR, ktoré budú zverejnené ako samostatné publikácie.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P3Q-2015 a schválila Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P3Q-2015, ktoré boli prezentované na tlačovej konferencii a budú publikované na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala a schválila návrh rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012 č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS.

Rozhodnutím sa rozširuje funkčnosť platobného systému SIPS o možnosť realizácie cezhraničných SEPA inkás typu Business to Business, ktoré sa používajú medzi podnikmi na vzájomné vyrovnanie pohľadávok a záväzkov. Rozhodnutím sa zároveň zavádzajú poplatky za využívanie tejto služby.

Rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť je 9,5 g a priemer 26 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom výtvarníčky Márie Poldaufovej.

Razbu zlatých zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š.p., a v predaji budú
v decembri 2015.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Pamätná eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a po jej vydaní do obehu v marci 2016 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Autorom výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince je akad. mal. Vladimír Pavlica.

Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí bude realizovať Mincovňa Kremnica, š.p.

BR NBS schválila doplnenie emisného plánu pamätných a zberateľských mincí na rok 2016 o striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur k prvému predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie s termínom emisie v júni 2016.

Podrobnejšie informácie o emisných plánoch pamätných a zberateľských mincí je možné nájsť na internetovej stránke NBS.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.