en en

Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (5. 9. 2017) sa uskutočnilo 16. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala a schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom vypracovania opatrenia je doplnenie spôsobu preukazovania vhodnosti právnických osôb ako žiadateľov o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 77 ods.1 písm. a) až c) zákona o poisťovníctve NBS o výpis z registra trestov týchto osôb. Za vhodnú osobu sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže, že zabezpečí spoľahlivé a obozretné riadenie poisťovne alebo zaisťovne. Za takúto osobu sa nepovažuje osoba, zodpovedná za spáchanie trestného činu podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

BR NBS prerokovala a schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim.

Účelom vypracovania opatrenia je doplnenie spôsobu preukazovania vhodnosti právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni alebo zaisťovni na účely udelenia povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti o výpis z registra trestov týchto osôb. Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou na poisťovni alebo zaisťovni sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže, že zabezpečí spoľahlivé a obozretné riadenie poisťovne alebo zaisťovne. Za takúto osobu sa nepovažuje osoba, zodpovedná za spáchanie trestného činu podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

BR NBS prerokovala a schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 35/2015 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim.

Účelom vypracovania opatrenia je doplnenie spôsobu preukazovania vhodnosti právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na poisťovni na účely udelenia povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti o výpis z registra trestov týchto osôb. Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou na poisťovni sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže, že zabezpečí spoľahlivé a obozretné riadenie poisťovne. Za takúto osobu sa nepovažuje osoba, zodpovedná za spáchanie trestného činu podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2017.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu.

Zlatá zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi. Jej hmotnosť je 9,5 g a priemer 26 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom Mgr. art. Romana Lugára.

Razbu zlatých zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š.p., a v predaji budú v novembri 2017.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 25 eur pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo striebra s rýdzosťou 999. Jej hmotnosť je 31,1035 gramov a priemer 40 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je výtvarník Pavel Károly.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p., a  v predaji budú v januári 2018.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Pamätná eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a po jej vydaní do obehu v januári 2018 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Autorom výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince je výtvarník Pavel Károly.

Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.