en en

Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS

Dňa 28. júla 2020 sa uskutočnilo 16. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, júl 2020, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila Odporúčanie Národnej banky Slovenska o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami a poisťovňami počas pandémie COVID-19.

Cieľom odporúčania je posilniť odolnosť finančného sektora a jeho schopnosť prispieť k oživeniu hospodárstva prostredníctvom uchovania kapitálu bánk a poisťovní. Týmto sa zabezpečí posilnenie schopnosti absorpcie strát, financovania subjektov reálnej ekonomiky a zachovania vitálnych funkcií bankového a poistného sektora. Uvedené odporúčanie nadväzuje na odporúčanie, ktoré na svojom zasadnutí dňa 27. mája 2020 prijala Generálna rada Európskeho výboru pre systémové riziká.

Odporúčanie NBS je účinné od 1. augusta 2020 do 31. decembra 2020.

BR NBS schválila novelu rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie NBS z 28. apríla 2015 č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov.

Novelou rozhodnutia NBS zavádza ďalšie opatrenie na rozšírenie rámca dodatočných úverových pohľadávok v Slovenskej republike. Uvedený rámec umožňuje NBS dočasne prijímať ako zábezpeku v operáciách menovej politiky Eurosystému aj úverové pohľadávky nespĺňajúce všetky štandardné kritériá akceptovateľnosti a zlepšiť tým prístup slovenských bánk k likvidite poskytovanej Eurosystémom. Predkladanou novelou sa znižujú požiadavky na vylúčenie započítateľnosti akceptovateľnej úverovej pohľadávky.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.