en en

Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (29. júla 2014) sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, júl 2014, ktorý bude publikovaný na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila emisný plán pamätných a zberateľských mincí na roky 2016 – 2020. V uvedených rokoch vydá Národná banka Slovenska štyri pamätné dvojeurové mince, osemnásť strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur, tri strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 20 eur, jednu striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 25 eur a päť zlatých zberateľských mincí v nominálnej hodnote 100 eur.
Emisný plán na roky 2016 – 2020 bude zverejnený na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.

Hlavným cieľom schváleného opatrenia je zabezpečovanie údajov pre Národnú banku Slovenska na účel vykonávania dohľadu nad bankami a pobočkami zahraničných bánk prostredníctvom tých vzorov výkazov a hlásení, ktoré je možné naďalej požadovať od bánk a pobočiek zahraničných bánk po nadobudnutí novej európskej úpravy v oblasti výkazníctva.
Opatrenie nadobudne účinnosť 31. augusta 2014.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu.

Účelom predmetného opatrenia je implementovať významné zmeny vo vykazovaní subjektov poskytujúcich bankové a investičné služby vyplývajúce z ITS (Implementačné technické štandardy) vypracovaných Európskym orgánom dohľadu, ktoré sú vo forme príloh súčasťou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Predmetným opatrením sa stanovuje forma, vecný obsah, termíny a spôsob predkladania výkazov obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu.

BR NBS schválila rozhodnutie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012 č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS.

Rozhodnutím sa rozširuje funkčnosť platobného systému SIPS o možnosť zasielania SEPA úhrad na spracovanie do aktuálneho účtovného dňa v čase od 12.30 h do 15.00 h. Doteraz mohli účastníci platobného systému SIPS posielať SEPA úhrady na spracovanie v aktuálnom účtovnom dni len do 12.30 h.

Rozhodnutím sa zároveň zrušujú neaktuálne poplatky za pripojenie do dátovej siete UNIVERZAL-NET prostredníctvom liniek pôvodnej infraštruktúry, ktoré boli zrušené k 31. 3. 2014.
Rozhodnutie nadobudne účinnosť 1. 1. 2015.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu.

Cieľom tohto opatrenia je ustanoviť najmä spôsob predkladania výkazov a hlásení podľa vykonávacieho technického predpisu Európskeho orgánu dohľadu nad bankovníctvom (Vykonávacie nariadenie Európskej komisie č. 680/2014) a niektoré podrobnosti o vzhľade predkladaných výkazov a hlásení za účelom dosiahnutia zhody s ich vzormi, ktoré majú byť naprojektované v príslušnom aplikačnom programovom systéme na zber údajov.
Opatrenie nadobudne účinnosť 31. 8. 2014.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.