en en

Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (5. októbra 2015) sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa devízového zákona.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazu veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu.
Cieľom opatrenia je ustanoviť obsah, spôsob, termíny vypracúvania a predkladania výkazu veriteľmi s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov do Národnej banky Slovenska, podľa príslušného splnomocňovacieho ustanovenia zákona, konkrétne vykazovanie objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.