en en

Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (17. februára 2015) sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o realizácii investičnej politiky v oblasti investičných rezerv za rok 2014.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika.
Zámerom opatrenia je všeobecne záväzným právnym predpisom zabezpečiť Národnej banke Slovenska zber informácií na účely dohľadu a účinné monitorovanie systémového rizika. Zbierané informácie budú ďalej poskytované Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB) a príslušným orgánom ostatných členských štátov Európskej únie.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2015.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.